Fonetik 2022 CFP (första utskicket) Fonetik 2022 1st Call For Papers

Välkommen till Fonetik 2022 Welcome to Fonetik 2022 (https://2022.fonetik.se/)!

DatumDates
(lunch till lunch) (lunch to lunch)
PlatsPlace
KTH Kungliga tekniska högskolan, Campus Valhallavägen, Stockholm

Inriktning och teman Focus and themes

Det årliga fonetikmötet äger i år rum hos Tal, musik och hörsel (TMH) på KTH i Stockholm. Mötet blir helt fysiskt, förutsatt att pandemin och eventuella restriktioner inte sätter stopp för det. This year, the annual phonetics meeting takes place at Speech, Music and Hearing (TMH) at KTH in Stockholm. The meeting will be completely physical, provided that the pandemic and any restrictions do not put a stop to it.
Vi ser som vanligt fram emot bidrag inom alla områden med anknytning till fonetik och tal. För nytillkomna besökare vill vi gärna påpeka att även om mötets program alltid har fonetik som den gemensamma nämnaren, så drar mötet ofta till sig forskare inom en rad angränsande områden, som fonologi, lingvistik, datorlingvistik, logopedi, röstforskning, musik och sång, konversationsanalys och samtalsanalys, psykologi, kognitionsvetenskap, tal- och språkteknologi, signalprocessning, maskininlärning… Bidragen handlar om både svenska, nordiska, och mer främmande språk, och mötet har traditionellt haft regelbundna besök av forskare från grannländerna och inte sällan mer långväga deltagare. Språket för presentationer och plenara diskussioner är sedan mitten av 2010-talet engelska, vilket ger bättre möjligheter både för besökare och för doktorander från andra språkmiljöer. As usual, we look forward to contributions in all areas related to phonetics and speech. For new visitors, we would like to point out that although the programme of the meeting always has phonetics as the common denominator, the meeting often attracts researchers in a number of adjacent areas, such as phonology, linguistics, computational linguistics, speech therapy, voice research, music and song, discourse analysis and conversation analysis, psychology, cognitive science, speech and language technology, signal processing and machine learning. The contributions are about Swedish, Nordic and other, more foreign languages, and the meeting is often visited by researchers from neighbouring countries and occasionally more long-distance participants. The language for presentations and plenary discussions has been English since the mid-10s, which provides better opportunities for both visitors and doctoral students from other language environments to participate.
I år ska vi dessutom försöka få ihop två specialsessioner: This year we will also try to put two special sessions together:
Talforskningens, fonetikens och Fonetiks historia History of speech science, phonetics and Fonetik I den första samlar vi bidrag som på ett eller annat vis blickar tillbaka på talforskningens historia och utveckling. Det första fonetikmötet gick av stapeln 1986, och redan 1951 grundade Gunnar Fant TMH (då under namnet Taltransmissionlaboratoriet). Detta betyder att TMH firade 70-årsjubileum förra året. Pandemin kom emellan och gjorde att det inte blev det så mycket firande, men vi gör ett försök i år i stället. Under vintern har vi grävt en del i våra gamla arkiv, och hittat en del guldklimpar som vi presenterar under mötet. Men framför allt tar vi tacksamt emot alla möjliga bidrag med en historisk koppling – allt ifrån biografier till personliga reflektioner, idé- eller teknikhistoriska betraktelser och nya vinklingar på gamla tankar och studier. In the first, we collect contributions that in one way or another look back at history and development of speech science. The first Fonetik meeting was held in 1986 and Gunnar Fant founded TMH way back in 1951 (as the “Speech Transmission Laboratory”). This means that TMH celebrated its 70th anniversary last year. The pandemic prevented celebration last year, but we're giving it a try this year instead. During the winter we dug a little in our old archives, and found some gold nuggets that we will present during the meeting. But above all, we gratefully accept all possible contributions with a historical connection - everything from biographies to personal reflections, history of ideas and technology, and new angles on old thoughts and studies.
Talforskning: fonetik eller maskininlärning och datadrivna metoder? Speech science: phonetics or machine learning and data driven methods? I den andra specialsessionen vill vi fästa fokus på relationen mellan fonetik och traditionell talforskning å den ena sidan, och maskininlärning och datadrivna metoder för talforskning å den andra. Ämnet är särskilt aktuellt nu, med vaga modeord som ”AI” i var persons och forskares mun. Kopplingen mellan teknologi och fonetik är förstås inte ny, och talteknologin har sedan sin uppkomst till dels drivits framåt av ett behov av att undersöka talsignalen och hypoteser om talsignalen. Vi ser gärna bidrag som diskuterar och belyser detta, både ur ett kritiskt perspektiv och genom konstruktiva diskussioner om hur maskininlärning och stora taldatamängder kan bidra till fonetiken. In the second special session, we want to focus on the relationship between traditional speech science on the one hand, and machine learning and data-driven methods for speech research on the other. The topic is particularly relevant now, with vague buzzwords like "AI" being used in every situation. Of course, the connection between technology and phonetics is not new, and speech technology has since its inception been driven in part by a need to examine the speech signal as well as hypotheses about the speech signal. We are happy to see contributions that discuss and shed light on this, both from a critical perspective and through constructive discussions about how machine learning and large amounts of speech data can contribute to phonetics.

Viktiga datum Important dates

IntresseanmälanPreliminary registration
(https://www.kth.se/form/fonetik2022)
Inlämningen öppnarSubmission opens
(https://easychair.org/my/conference?conf=fonetik2022)
Inlämning av abstrakt/utkastSubmission of abstracts/drafts
Redaktionell återkoppling och kommentarerEditorial feedback and comments
Tryckfärdigt papperPrint-ready paper
RegistreringRegistration
KonferensConference
-